ประวัติ.. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เขต 5 (อุดรธานี)
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 อุดรธานี เดิมชื่อว่า “ศูนย์สื่อสารเขต 5 อุดรธานี ” ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2535 เปิดทำการ ณ อาคารสถานีสื่อสาร จังหวัดอุดรธานี ภายในบริเวณสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ถ.นเรศวร อ.เมือง จ.อุดรธานี เป็นที่ทำการเปิดเครือข่ายบริการ ด้านการ ติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษา เครื่องมือสื่อสารและเป็นศูนย์กลางการรับส่งข่าวสาร ของทางราชการระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคมีสถานีสื่อสารในข่าย ความรับผิดชอบ คือ สถานีสื่อสารจังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ วันที่ 9 ธันวาคม 2537 ทางราชการ ได้ทำการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สื่อสารทุกระบบ ไปเปิดทำการ r> ณ ที่ทำการศูนย์สื่อสาร เขต 5 อุดรธานี ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถ. อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 042 - 222682 โทรสาร 042 - 222682 ต่อ 45466
   วันที่ 8 ตุลาคม 2545 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ปรับโครงสร้างใหม่ ศูนย์สื่อสารเขต 5 อุดรธานี เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)” ทั้งนี้ปรับเปลี่ยนไป ตามการปฎิรูประบบราชการเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจทางราชการ
   โดยสามารถติดต่อตามที่อยู่ดังนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี) ถ. อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 042 - 222682 ต่อ 45545 / 45442 โทรสาร 042 - 222682 ต่อ 45466 อีเมล์ : zonel5@moi.go.th ทั้งนี้สามารถเรียกดูได้ที่เว็บไซต์