เลือกปีงบประมาณ
กราฟแสดงสถิติค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ ของ ศสข.5 (อุดรธานี)
ปีงบประมาณ 2567
[ ผู้ชมที่ 00465]