เลือกปีงบประมาณ
กราฟแสดงสถิติรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ของ ศสข.5 (อุดรธานี)
ประจำปีงบประมาณ 2567
[ ผู้ชมที่ 00403]