ทำเนียบ ผอ.ศสข.5 (อุดรธานี )
ทำเนียบ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
มีข้อมูล 11 รายการ          
 
นายวิรัตน์ ธรรมเสถียร
25 ต.ค.64 -..30 ก.ย.67.

 
นายณรงค์ฤทธิ์ มิตรขจร
7 พ.ค.63 - 30 ก.ย. 64

 
นายธนัชชัยธนดล ไฝสัมฤทธิ์
18 มี.ค.2562 - 30 กย.2562

 
สามารถ หังสเนตร
8 กพ.59 ถึง 30 กย.60

 
นายสุรชัย ชุ่มเกษร
- ถึง 7 กพ.59

 
นายธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี

นายยรรยงค์ ธีระพัฒนานนท์
-

นายนิพนธ์ ศุขเกษม

นายกำธร ช่วยเมือง