ทำเนียบบุคลากร ศสข. 5 (อุดรธานี)
บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)

นายวิรัตน์ ธรรมเสถียร
ผอ.ศสข.5 (อุดรธานี)


นายบัวแสง เตโช
หน.ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร

 
นายสังข์ทอง เถกิงผล
หน.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายประเสริฐ ไชยเพชร
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นางสาวนิรัตดา พระชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ยศพร มาสะระ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายอภิสิทธิ์ วังคูหา
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายชวลิต รักเสมอ
พนักงานขับรถยนต์

-ว่าง-
นายช่างไฟฟ้า

-ว่าง-

นางสาวสุบัญ สิงห์สุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ

-ว่าง-
-