ทำเนียบบุคลากร ศสข. 5 (อุดรธานี)
บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)

นายวิรัตน์ ธรรมเสถียร
ผอ.ศสข.5 (อุดรธานี)


นายบัวแสง เตโช
หน.ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร

 
นายสังข์ทอง เถกิงผล
หน.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายประเสริฐ ไชยเพชร
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายอภิสิทธิ์ วังคูหา
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายจักรกฤษณ์ พระลับรักษา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายเอกพงศ์ วรรัฐพงศ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นางสาวอัญญิกา พิศเพ็ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายชวลิต รักเสมอ
พนักงานขับรถยนต์

นายอภิสิทธิ์ สังชัย
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย

นางสาวสุบัญ สิงห์สุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ

-ว่าง-
-