บรมราชาภิเษกบรมนาถ ปรมราชาธิราชนฤบดิน
สิริสวัสดิ์ทั่วรัฐธานี ปลื้มเปรมปรีดิ์ผองพสกไทย
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)