เลือกปีงบประมาณ
กราฟแสดงสถิติค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ ของ ศสข.5 (อุดรธานี)
ปีงบประมาณ 2566
[ ผู้ชมที่ 00378]