วันคล้ายวันสวรรคต

 ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
13 ตุลาคม