© ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี) ถ. อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 E mail: zonel5@moi.go.th โทร.042-222682